หนังสือ & งานเขียน ของอาจารย์หลี่ หงจื้อ

ชื่อเอกสาร

วันที่เผยแพร่*

วันที่แก้ไขการแปล

โปรดสังเกต: หนังสือต้าฝ่าที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตไม่มีรูปของผู้แต่ง คือ อาจารย์หลี่ หงจื้อ บรรณาธิการตัดสินใจทำเช่นนี้เนื่องจากความเคารพที่มีต่ออาจารย์หลี่ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ตามบ้านอาจจะไม่สามารถพิมพ์รูปที่มีคุณภาพสูงได้ จึงแนะนำให้ดาวน์โหลดภาพที่มีความละเอียดสูงและนำไปพิมพ์ด้วยเครื่องที่มีคุณภาพสูง: ดาวน์โหลดภาพที่มีความละเอียดสูง (1.9MB)

*วันที่เผยแพรร่อ้างอิงจากฉบับภาษาจีน