ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ใช้ตามใจนึก

 

ตลอดมาข้าพเจ้าไม่ชอบไวยากรณ์และตัวอักษรที่ถูกจัดเข้ามาตรฐาน จนมีความหมายตื้นเขินแล้วของภาษาจีนยุคใหม่ ฉะนั้นเวลาสอนฝ่า ข้าพเจ้ามักไม่ใช้ไวยากรณ์และตัวอักษรที่จัดเข้าตามมาตรฐาน เพราะเหตุนี้จึงมีคนไม่เข้าใจ อันที่จริงความหมายของคำซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงโดยยุคใหม่นั้น ได้มีการเพิ่มเติมทัศนะความคิดของคนยุคใหม่เข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยคำที่มีความเชื่อเรื่องไร้พระเจ้าและปัจจัยทางการเมืองติดอยู่ด้วย ไม่สามารถนำมาใช้ในการสอนฝ่าเพื่อให้ผู้ฝึกเข้าใจ ข้าพเจ้าได้แต่พยายามเลือกใช้หลักไวยากรณ์และตัวอักษรของภาษาจีนยุคใหม่ท่าที่จะทำได้

ฝ่าของจักรวาลจะให้จัดเข้ากฎเกณฑ์ของวัฒนธรรมของมนุษย์ได้อย่างไร ขอเพียงสามารถจะอธิบายหลักการของฝ่าได้อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าก็จะปลดเครื่องพันธนาการวัฒนธรรมมนุษย์ ทะลวงออกจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับเหล่านั้น ใช้ถ้ยคำไปตามใจนึก เพื่อที่จะบรรยายต้าฝ่าให้ชัดเจน คิดจะใช้อย่างไรก็จะใช้อย่างนั้นเช่น บางครั้งประโยคของข้าพเจ้าจะยาวมาก ข้าพเจ้าใช้ถ้อยคำซ้ำเพื่อเน้น เพื่อเพิ่มความหมายของประโยคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก็คือเช่นี้ การใช้ภาษามนุษย์บรรยายหลักการของฝ่าระดับสูงและลึกซึ้งนั้นยากมาก ทางด้านตัวอักษร โดยพื้นฐานข้าพเจ้าจะใช้ตามใจนึก อย่างเช่น ข้าพเจ้ามักจะเขียน“ระดับ”(程度เฉิงตู้) เป็น“ระดับของความสำเร็จ”(เฉิงตู้[คำพ้องเสียง]) ข้าพเจ้ารู้สึกว่า เมื่อเรื่องอะไรทำสำเร็จได้มากน้อยเท่าใดก็สมควรจะใช้อักษรสองคำนี้ ข้าพเจ้าชอบเขียน“ความเป็นจริง”(เจินเซี่ยง) เป็น“ปรากฏการณ์แท้จริง”(เจินเซี่ยง[คำพ้องเสียง]) ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหน้าตาดั้งเดิมแท้จริงจึงสมควรใช้"เซี่ยง"คำนี้ ข้าพเจ้าชอบที่จะเขียน “ที่สุด”(จ๋วย) เป็น“แน่วแน่”(จ๋วย[คำพ้องเสียง]) ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคำนี้มีน้ำหนักกว่า จึงใช้“มโหฬาร”(hong) มาแทน“ยิ่งใหญ่”(hong[คำพ้องเสียง]) การพูดถึงต้าฝ่าของจักรวาล "มโหฬาร"จะเหมาะสมยิ่งกว่าเป็นต้น ข้าพเจ้ายังไม่ชอบนำประโยคจัดเข้าตามมาตรฐานที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนง่ายๆ เมื่อเขียนบทความ ข้าพเจ้ามักจะใช้เครื่องหมายจุลภาคเรื่อยไปจนจบ ข้าพเจ้าสนใจแต่ความหมายข้างในของฝ่า และสำหรับมาตรฐานของคน กรอบความคิดไม่มีความจำเป็นอะไร วัฒนธรรมมนุษย์นั้นพระเจ้าเป็นผู้ให้ แต่ภาษาจีนยุคใหม่ได้ถูกดัดแปลงด้วยความคิดที่เปลี่ยนแปลงของมนุษย์ยมีการวิจารณ์ความชื่อในพระเจ้า และทัศนะความคิดทางการเมืองติดอยู่ด้วย ฝ่าจะนำซึ่งสิ่งใหม่และความถูกต้องทั้งมวลให้แก่มนุษยชาติ แต่จะไม่รับการควบคุมโดยสิ่งเก่า สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทั้งมวล ข้าพเจ้าจบมัธยมศึกษาปลาย และจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าไม่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็คือ ไม่สามารถจะให้กรอบความคิดต่างๆ ทฤษฎี นิยาม กฎ(วิทยาศาสตร์) ทฤษฎีของมนุษย์ และสิ่กำหนดเป็นมาตรฐานทั้งหลาย ก่อตัวในความคิดของข้าพเจ้า เวลาอธิบายฝ่า ต้าฝ่าของจักรวาลไม่สามารถจะปะปนสิ่งต่างๆของมนุษย์เหล่านี้เข้าไปโดยเด็ดขาด จะทำให้ฝ่าถูกทัศนะความคิดมนุษย์รบกวน

ต้าฝ่าเป็นหลักธรรมของจักรวาล ต้าฝ่าสร้างสรรพชีวิตในจักรวาล ต้าฝ่าสร้างสภาพแวดล้อมและมาตรฐานการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระดับต่างๆในจักรวาล และสร้างปัญญาที่ต่างกันให้กับสรรพชีวิตในระดับชั้นที่แตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมของมนุษยชาติ จุดประสงค์ของการเผยแพร่ต้าฝ่าให้กว้างไกล ก็เพื่อปรับฝ่าของจักรวาลให้ถูกต้องเที่ยงตรง ขณะเดียวกันก็เพื่อให้ศิษย์ของต้าฝ่าที่อยู่ในโลกมนุษย์สามารถหยวนหมั่น ต้าฝ่ายังกำลังสร้างมนุษยชาติรุ่นใหม่ และเช่นกันจะนำวัฒนธรรมใหม่มาสู่มนุษยชาติ

หลี่หงจื้อ

2000.6.28

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association