วีดีทัศน์ &สื่อบันทึกเสียง

รายละเอียด mp3
ดนตรีต้าฝ่า 128kbps
Pudu (36 นาที) 33 MB
Jishi (36 นาที) 33 MB

*หากต้องการฟังนานขึ้น ให้ตั้ง ‘Repeat’ ในเครื่องเล่น

ฟาเจิ้งเนี่ยน 15 นาที mp3 - การใช้ไฟล์: ให้เริ่มเครื่องเล่น MP3 5 นาที ก่อนเวลาฟาเจิ้งเนี่ยน จะมีเสียง 15 วินาที ทุกๆ 5 นาที รวมเวลาทั้งหมด 15 นาที รวมช่วง 5 นาที แรกด้วย