วีดีทัศน์ & สื่อบันทึกเสียง

ต้องการซื้อหนังสือ คลิกที่นี่

ดนตรี สำหรับเครื่องเล่น MP3 128MB สำหรับเครื่องเล่น MP3 256MB สำหรับเครื่องเล่น MP3 512MB สำหรับเครื่องเล่น MP3 1GB; CD เสียง
  18 Kbps 48 Kbps 64 Kbps 128 Kbps
ท่าฝึก 1 1 MB 3 MB 4 MB 8 MB
ท่าฝึก 2 (30 นาที) 4 MB 10 MB 14 MB 27 MB
ท่าฝึก 3 1 MB 3 MB 4 MB 8 MB
ท่าฝึก 4 2 MB 4 MB 6 MB 12 MB
ท่าฝึก 1-4 (1 ชั่วโมง) 8 MB ---- 30 MB 56 MB
ท่าฝึก 5 (1 ชั่วโมง) 8 MB 21 MB 27 MB 55 MB
วีดีทัศน์
    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link below.  

สื่อและเอกสารทุกชนิดในเว็บไซด์นี้มีลิขสิทธิ์ และเพื่อการใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่หวังกำไร และไม่ใช้เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง หากต้องการจำหน่ายหรือเผยแพร่ในวงกว้าง โปรดติดต่อบริษัท Tianti Books