หนังสือ & งานเขียน ของอาจารย์หลี่ หงจื้อ

ต้องการซื้อหนังสือ คลิกที่นี่

ชื่อหนังสือ

วันที่เผยแพร่ *

วันที่แก้ไขการแปล

จ้วนฝ่าหลุน

ธค 1994

8 กค 2016

แปลโดยผู้ฝึกในประเทศไทย ธค 2003

Read online Download PDF

ธค 1994

8 กค 2016

Falun Gong

Apr 1993

 

Falun Gong (5th Translation Edition, July 2006)

Read online Download PDF

March 15, 2007

Falun Gong (Chapter 4 and 5 replaced by "The Great Consummation Way of Falun Dafa", April 2003)

Read online Download PDF

March 24, 2003

Falun Gong (April 2001)

Read online Download PDF

Apr 24, 2001

อธิบายความหมายเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่า

สค 1995

ตค 2008

 
 

จ้วนฝ่าหลุ่น เล่มสอง

พย 1995

ค.ศ. 2000

 
 

หลักธรรมเพื่อความสำเร็จสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่

มีค 1997

ตค 2001

 
 

สิ่งสำคัญต่อการพัฒนา

มีค 1997

กย 2012

 
 

การบรรยายธรรมในสหรัฐอเมริกา

กค 1997

สค 2011

 
 

จ้วนฝ่าหลุนฝาเจี่ย - อธิบายจ้วนฝ่าหลุน

พย 1997

พค 2012

 
 

หงอิ๋น

มค 1999

 

แนะนำการเดินทาง

ธค 2001

 
 

สิ่งสำคัญต่อการพัฒนา 2

มค 2002

มค 2012

 
 

หงอิ๋น 2

เมย 2003

 

รวมการบรรยายธรรมในพื้นที่ต่างๆ 1

ตค 2006

สค 2011

Singapore 1996-07-28

Read online Download PDF

USA 1996-10-05

Read online Download PDF

Beijing 1996-11-11

Read online Download PDF

Apr 24, 2001

หงอิ๋น 3

ตค 2011

มิย 2012

 
 

โปรดสังเกต: หนังสือต้าฝ่าที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตไม่มีรูปของผู้แต่ง คือ อาจารย์หลี่ หงจื้อ บรรณาธิการตัดสินใจทำเช่นนี้เนื่องจากความเคารพที่มีต่ออาจารย์หลี่ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ตามบ้านอาจจะไม่สามารถพิมพ์รูปที่มีคุณภาพสูงได้ จึงแนะนำให้ดาวน์โหลดภาพที่มีความละเอียดสูงและนำไปพิมพ์ด้วยเครื่องที่มีคุณภาพสูง: ดาวน์โหลดภาพที่มีความละเอียดสูง (1.9MB)

*วันที่เผยแพรร่อ้างอิงจากฉบับภาษาจีน